Obchodní podmínky | Veselý bobr

Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.veselybobr.cz. Jde o internetový obchod společnosti: teba s.r.o., Benešova 18, 586 01 Jihlava, IČ 25530224. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).
Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí platným občanským zákoníkem.
Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat pouze to zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu www.veselybobr.cz a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné v důsledku digitalizace a individuálního nastavení zobrazovacího zařízení).
Prodávající se dále zavazuje, že bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží a za dopravu.

Dodací podmínky

Po obdržení objednávky Vám Veselý bobr zašle email s potvrzovacími údaji včetně informací o platbě a způsobu doručení. Pokud takový email nedostanete nebo si jinak nejste jisti správností Vaší objednávky, kontaktujte nás na e-mailu: info@veselybobr.cz nebo na tel. čísle: 602 579 634.

Expedice zboží

Pokud je zboží skladem, je expedováno do 3 pracovních dnů (individuálně lze dohodnout i jinak podle potřeby zákazníka)

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. vybere patřičné zboží a stiskne tlačítko DOKONČIT OBJEDNÁVKU), je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na serveru jako „cena“, která se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky.
Kupující sám nemá možnost objednávku zrušit - tuto akci provádí pouze prodávající (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího). Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu.
Internetový obchod www.veselybobr.cz obsahuje veškeré informace, nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy tak, jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy název, kód, hlavní charakteristiku a cenu zboží.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.veselybobr.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
Prodávající se zaručuje, že osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům.
Kupující je povinen dodané zboží a připojené doklady bezprostředně po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží do 24 hodin od převzetí oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury nebo ta není správně vyplněna. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.
V případě, že je obal zboží viditelně poškozen už ve chvíli převzetí zásilky, je zákazník povinen závadu ihned řešit s přepravcem a prodávajícího informovat o této skutečnosti do 24 hodin od převzetí zásilky.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

C. Reklamační řád

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou a to i v případě, že obal zboží není viditelně poškozen. Případné vady a neshody se skutečným stavem zboží do 24 hodin od převzetí oznámit prodávajícímu. Pokud je obal i zboží viditelně poškozeno už ve chvíli převzetí, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.veselybobr.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese teba s.r.o., Benešova 18, 586 01 Jihlava nebo na e-mailové adrese: info@veselybobr.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, prodejny prodávajícího nebo autorizovaný servis apod.).
Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu a záruční list. Zboží zaslané zpět k nám na firmu, musí být v úplném stavu včetně návodů k použití.
V případě, že je zboží potřeba poslat zpět k nám do sídla firmy, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej faktura.
V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Záruční doba je dva roky, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba delší. Pokud je záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě.
Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží.
Je–li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.
Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.

D. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné viz. Ochrana osobních dat.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
Plnění se považuje za nemožné i v případě, že se přestalo vyrábět či dodávat na náš trh, případně začalo být dodáváno prodávajícímu za vyšší cenu, takže by byl prodej objednaného zboží zákazníkovi za cenu uvedenou v objednávce pro prodávajícího prodělečný (při zohlednění nákladů na dopravu a udržování Internetového obchodu)

E. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Kupující je povinen produkt užívat a udržovat (praní, žehlení, čistění, skladování….) vždy a jen v souladu s pokyny uvedenými výrobcem v přiloženém návodu, na obalu či etiketě výrobku.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.
Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu prodávajícího: Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, případně doručit osobně nebo doručitelem tamtéž. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.
Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.
V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.
Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.

F. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito všeobecně smluvními podmínkami upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.Platební podmínky

Platba dobírkou
Zboží zaplatíte přepravci při dodání, přímo na Vámi určené adrese.

Platba převodem (předem)
Zvolíte-li tuto možnost, obdržíte po potvrzení objednávky na svůj e-mail příkaz k úhradě s veškerými potřebnými údaji tak, abyste mohli pohodlně provést platbu. Vaše zboží expedujeme v okamžiku připsání částky na náš účet. Číslo účtu, VS, a fakturovanou částku Vám zašleme e-mailem.
Po připsání částky na náš účet zasíláme balíčky do 3 pracovních dní.

V případě jakýchkoli dotazů volejte na tel. 602 579 634.

Osobní odběr
Osobní odběr a platba v hotovosti je možná na adrese: Dřevěné hračky u Veselého bobra, Věžní 1, 586 01 Jihlava - náš kamenný obchod. Obchod je otevřen PO - PÁ: 9.00 - 17.00 hod, v sobotu: máme zavřeno. Osobní odběr je potřeba ohlásit telefonicky na čísle: 602 579 634.Cena dopravy a balného

Balíčky zasíláme pouze spedicí: GLS.
Platba je možná jen na dobírku, nebo platba na účet - bankovní převod - předem. Při i celkové ceně objednávky nad 3000,- Kč je cena dopravy zdarma (vyjma nadrozměrných zásilek - viz níže). V případě hodnoty zásilky menší než 3000,- Kč je cena dopravného nyní 90-kč za balík. Doprava zdarma se netýká zboží LEGO - cena dopravného je uvedena vždy pod informacemi o výrobku!
Cena poštovného se může aktuálně změnit, dle akcí naší firmy!

1. Při platbě převodem, zasláním na dobírku účtujeme poštovné 90,-Kč za balík.
2. U nadrozměrných zásilek - zboží přesahujícího jedním z rozměrů 170 cm, bude poštovné naúčtováno i přes hodnotu objednaného zboží nad 3000,- Kč včetně DPH. Cena za toto poštovné je 149,-kč.
3. Platby na Slovensko - platba pouze předem, převodem a poštovné za balík - 299,-Kč.EET

Pokud si zákazník vyzvedne zboží osobně na prodejně na adrese Věžní 1, 58601 v Jihlavě, obdrží při platbě v hotovosti účtenku, která bude řádně zaevidovaná.
V tomto případě platí :
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V Případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. EET je na prodejně Věžní 1 v Jihlavě prováděna v běžném režimu.
Vše platí pro případ osobního odběru a platbě v hotovosti.

Platby PayU neposkytujeme. Platby kartou při dodání balíku GLS či jinou zásilkovou společností nejsou možné.Mimosoudní řešení sporů

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu , má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1922 Sb., o ochraně spotřebitele , je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Platforma pro řešení sporů online byla Evropskou komisí spuštěna k 15. únoru 2016 na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz
http://adr.coi.czGDPR

Odsouhlasením obchodních podmínek souhlasí zákazník také s GDPR:
Údaje o zákazníkovi , adresu, telefon, email, nepředáváme žádné třetí straně. Newslettery nezasíláme. Údaje o zákazníkovi po odeslání zásilky zůstávají uchovány pouze z důvodu případné reklamace.Nejsou užívány k žádným reklamním či dalším potřebám.
Údaje jsou uloženy ve speciální složce, kam má přístup pouze jednatelka společnosti, nikdo jiný.
Po dvou letech jsou smazány.
Kvůli zasílání balíků společnosti GLS, jsou údaje - adresa, telefon a email předány společnosti GLS pouze k účelu doručení balíku. Zákazník dále souhlasí s nakládáním údajů přímo u společnosti GLS, která zákazníka příslušně informuje.


Newsletter

Společnost teba s.r.o. nezasílá ani nenabízí zákazníkům žádné newslettery.


Věk zákazníků

Na eshopu www.veselybobr.cz smí objednávat osoby starší 13.let.


Formulář pro odstoupení od smlouvy, ke stažení ve formátu PDF či DOCX

Vyhledávání
Doporučujeme
Vláčkodráha horský důl4890 Kč 2990 Kč

Baufix Supermix869 Kč 689 Kč